Disclaimer

Disclaimer

PodoBudget streeft er naar om of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Desondanks de grote zorvuldigheid waarmee PodoBudget  de onlinepraktijk/webshop heeft opgezet en onderhoud kunnen ook wij onjuistheden of onvolledigheden niet geheel uitsluiten.  PodoBudget is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.
De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van PodoBudget verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Voor vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@PodoBudget.nl

Toegang

Toegang tot en gebruik van de Podobudget.nl website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Podobudget.nl website worden bekend gemaakt.

Links

De Podobudget.nl website bevat links en verwijzingen naar ander websites. Voor de inhoud van deze websites kan Podobudget.nl evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Deze website wordt uitgegeven door Podobudget.nl. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podobudget.nl.

De naam Podobudget

Enige referentie naar of gelijkenis met andere producten en/of hupmiddelen met ‘Podo’ of ‘Budget’ in de naam zijn puur toeval en het is niet onze bedoeling associatie hiermee te creëren.